کنترل فشار باد تایرها (TPMS) در تویوتا لندکروز

بدون شک تویوتا لندکروز را به دلیل آپشن ها و امکانات عالی و بی نظیر و همچنین دوام و مشخصات فنی قابل توجه به عنوان یک شاسی همه چی تمام در سراسر جهان شناخته می شود. کمکی حرکت در شیب، کنترل کشش و پایداری، تعلیق KDSS، سیستم کیلس، دوربین 360 درجه ، سیستم هشدار میزان باد تایر (TPWS :Tire Pressure warning System) و سیستم نظارت کننده بر میزان باد تایرها (TPMS :Tire Pressure Monitoring System) را می توان از جمله مهمترین و خاصترین آپشن های این غول ژاپنی نام برد.

 

بسیاری از صاحبان خودرو در طول یک سال شاید یکبار هم فشار تایرها خودرو خود را چک نمی کنند و همین سهل انگاری منجر به بروز حوادث ناگوار، افزایش مصرف سوخت و کاهش عمر تایر می شود. از این رو طراحان و شرکت های خودرو سازی سیستمی را طراحی کرده اند که راننده را از میزان باد تایرها آگاه می سازد. سیستم هشدار میزان باد تایرنمونه ای از سیستم های ایمنی است که در خودروهای لوکس و مدرن تویوتا لندکروز و لکسوس مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم نظارت میزان باد تایر چیست و عملکرد آن چگونه است؟ در ادامه مطلب تا پایان با لندکروز ایران همراه شوید تا اطلاعات بیشتری در مورد این سیستم جدید به دست اورید.

 

 

سیستم نظارت میزان باد تایر چیست؟

سیستم هشدار میزان باد تایر یک سیستم الکترونیکی است که بر مقدار فشار باد تایرها نظارت می کند. این سیستم به صورت لحظه ای، اطلاعات فشار تایر را از طریق گیج، نمایشگر تصویری یا یک چراغ هشدار دهنده به راننده وسیله نقلیه منتقل می کند.

 

نحوه عملکرد سیستم هشدار میزان باد تایر (TPWS و TPMS)

 

سیستم هشدار و نظارت میزان باد تایر در تویوتا لندکروز ﻣﻘﺪار ﺑﺎد ﺗﮏ ﺗﮏ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﭘﺸﺖ آﻣﭙﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ می دهد و راﻧﻨﺪه به واسطه آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از ﻣﻘﺪار ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ آگاه شود. همچنین اگر ﻣﻘﺪار ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ تناسب نداشته اشد، ﭼﺮاغ TPMS در ﭘﺸﺖ آﻣﭙﺮ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﺸﯿﺪن ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ، ﺣﻔﻆ ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮدرو در کل یک رانندگی راحت و ایمن را می توان از مزایای مهم این سیستم پیشرفته نام برد.

 

این مطلب را از دست ندهید: تویوتا لندکروز 2019 چه امکاناتی دارد؟

 

اﺟﺰاي ﺳﯿﺴﺘﻢ TPMS 

 

اگرچه این سیستم انواع و اقسام متنوعی از لحاظ اجزا دارد ولی به طور کلی این سیستم از اجزاء زیر تشکیل شده است.

 

*ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎد ﭼﺮخ

 

سنسور باد چرخ، قطعه ای است که در داﺧﻞ ﺗﺎﯾﺮ ﺧﻮدرو ﻗﺮار می گیرد و واﻟﻮ ﺑﺎد ﭼﺮخ، ﺳﻨﺴﻮر ﺷﺘﺎب، ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر ﺑﺎد، ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎي داﺧﻞ ﭼﺮخ و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رادﯾﻮﯾﯽ  را شامل می شود.

 

*ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ تایر

 

اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه تنها مختص خودروهایی است ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ خودرو، ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺑﺎد تایرها را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه وظیفه ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺮخ ﻫﺎ را به عهده دارد.

 

*دراﯾﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺮخ ﻫﺎ

 

رابط ﺑﯿﻦ ECU TPMS و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺮخ ﻫﺎ، درایور نام دارد و نقش آن کنترل  ﺳﯿﮕﻨﺎل ارﺳﺎﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎ می باشد. در واقع وظیفه  ECU TPMS ، ﮐﻨﺘﺮل و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﭼﺮخ ﻫﺎ می باشد که در ﺻﻮرت لازم  باعث روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ TPMS می شود.

 

*دﮐﻤﻪ ﻫﺎي روي ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ فرمان

 

لندکروز ایران تخصصی ترین مرکز وارد کننده ی بادی کیت و فیس لیفت انواع خودرو های وارداتی از قبیل فیس لیفت لندکروز، فیس لیفت پرادو، فیس لیفت بنز و فیس لیفت بی ام ومی باشد. برای اقدام وآگاهی از قیمت فیس لیفت تویوتا لندکروز خود با کارشناسان لندکروز ایران به شماره 09128000078 تماس بگیرید.

 

 


دیدگاه

ارسال نظر شما با موفقیت انجام شد